Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Anyakönyvi kivonat kiállítása bármely anyakönyvvezetőnél kérelmezhető.

A 2014. július 1-től hatályos új anyakönyvi jogszabályok értelmében az anyakönyvi kivonatok kiállítási határideje az alábbiak szerint módosul:

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 48. § -a értelmében:

(1) Az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

(2)   A papír alapon benyújtott, anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet az anyakönyvi okirattal érintett adattartalomnak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében az EAK rendszerben a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül rögzíteni kell.

Azonnali kivonat kiállításra nem Szentendrei anyakönyvi eseménynél (amennyiben az elektronikus anyakönyv nem tartalmazza az anyakönyvi bejegyzést) nincs lehetőség.

Anyakönyvi kivonatok fajtái:

  • születési
  • házassági
  • bejegyzett élettársi kapcsolat
  • halotti

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

 Szükséges dokumentumok:

  • Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
  • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
  • Amennyiben meghatalmazott, úgy közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása illetékmentes.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: