Külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezése

Külföldön történt születést, házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, halálesetet bármelyik anyakönyvvezetőnél bejelenthetik.
Külföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezését a külföldi lakóhelye szerint illetékes konzulnál is kezdeményezheti.

– Születés

Az anyakönyvezéshez szükséges okiratok:

– a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
– a szülő(k) házassági anyakönyvi kivonata
– a szülő(k) magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
– nagykorú kérelmező magyar állampolgárságát igazoló okmánya (érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél)

Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy mindkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához.
Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a Budapest Főváros Kormányhivatala Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya végzi.

– Házasság

Ha a házastársak mindketten magyar állampolgárok, az anyakönyvezéshez szükséges okiratok:
– mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat),
– mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,
– a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
– a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva.

Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.
Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.

Külföldi házastárs esetén javasolt a külföldi fél személyes megjelenése, emellett szükséges az állampolgárságát és a névviselését igazoló okmánya (útlevél).
Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a Budapest Főváros Kormányhivatala Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya végzi.

– Bejegyzett élettársi kapcsolat
Külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyveztetése ügyében kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!

– Haláleset
Az eljárást a hozzátartozó (házastárs, gyermek) kezdeményezi, de eljárhat meghatalmazottja is.
Az anyakönyvezéshez szükséges:
– az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
– a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
– az elhalt születési anyakönyvi kivonata
– házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata
– az elhalt özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a Budapest Főváros Kormányhivatala Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya végzi.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
– A Polgárjogi Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv