Előzetes szakhatósági állásfoglalás telekalakításhoz

Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

 

A földhivatal telekalakítási engedélyezési eljárásában – a földhivatal megkeresésére – a települési jegyző szakhatóságként működik közre.

A telekalakítási engedélyezési eljárás megindítása előtt előzetes szakhatósági állásfoglalást kérhet lenti szakkérdésben.

 

Szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

 

Bevonás és közreműködés feltétele:

Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, kivéve termőföldek birtokösszevonási céllal történő telekalakítását 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.

 

Elsőfokon eljáró szakhatóság:

Telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

 

Kérelem mellékletei:

  • 1 pld telekalakítási helyszínrajz (eredetben)
  • 1 pld záradékolt változási vázrajz (eredetben)
  • meghatalmazás
  • aláírási címpéldány (amennyiben a kérelmező jogi személy)

 

Ügyintézési határidő:

60 nap.

Eljárási illeték, költség:

Az eljárás illetékmentes.

Jogszabályok:


Nyomtatvány

Kérelem