Telepengedély

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékeltében felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

Telepengedély köteles tevékenységek »

A telepengedély-köteles tevékenységek folytatása esetén telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban felsorolt szakhatóságok előzetes bevonásával, a szomszédos ingatlan tulajdonosainak ügyfélként való részvételével, amelynek eredményeként az ipari tevékenység végzője telepengedélyt kap.

A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás adatai honlapunkon bárki számára elérhetőek.

Az adatváltozást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknál.


A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

  • cégkivonat, aláírási címpéldány és meghatalmazás is, ha nem az aláíró személy jár el
  • a telep használatának jogcímét igazoló irat (pl.: bérleti szerződés)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • telepengedély-köteles tevékenység folytatása esetén a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, társasház esetén a közös képviselők neve, elérhetőségi címe, és helyszínrajz.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Engedély-köteles ipari tevékenységek esetében: 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj. A fellebbezési eljárás díja: 6000 Ft

Az igazgatási szolgáltatási díjat banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni. A befizetés tényét igazolni kell.

Az igazgatási szolgáltatási díj lerovása átutalás és postai befizetés esetén Pilisszentlászló Község Önkormányzata OTP Bank-nál vezetett 11742087-15393733 számlaszámú költségvetési számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az telepengedélyezési eljárás díja megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Ügyintézési határidő: 21 nap (a határidőbe nem számít bele a szakhatósági hozzájárulások beszerzése és a hiánypótlás).

Jogorvoslat:
A határozat ellen kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalnak (1052 Budapest, Városház utca 7.) címzett, de a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet
  • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet
  • Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Nyomtatványok:
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásához »