Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Ügyintéző: Fényes Erika
Tel.: +36 26/300 407

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletek működési engedélyezése, várásokkal, piacokkal, bevásárlóközpontokkal kapcsolatos eljárások, zenés, táncos rendezvények engedélyezése, szálláshely szolgáltatás nyilvántartásba vétele, telepengedélyezés, ipari tevékenység bejelentése.


A szálláshely-szolgáltatót részére a jegyző közhitelű nyilvántartásba veszi.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
  • Helyszínrajz
  • Cégkivonat vagy egyéni vállalkozói igazolvány
  • Aláírási címpéldány és meghatalmazás, ha nem az aláírásra jogosult intézkedik

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban bejelenteni adatszolgáltatási kötelezettségként a fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató, vagy a szálláshely adataiban változás történik, haladéktalanul, a tevékenység megszüntetését, a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni.


Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 3.000 Ft.

Az illetéket a kérelmen illetékbélyeg formájában vagy banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni, utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell.

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén Pilisszentlászló Község Önkormányzat OTP Bank-nál vezetett 11742087-15393733-03470000 számlaszámú eljárási illeték számlájára történik.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba az kereskedelmi eljárás illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

Ügyintézési határidő: 8 nap (a határidőbe nem számít bele a hiánypótlás).

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Jogorvoslat:
A határozat ellen kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalnak (1052 Budapest, Városház utca 7.) címzett, de a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

Nyomtatványok:
Szálláshely üzemeltetés iránti kérelem »