Építéshatósági ügyek

Elektronikus ügyintézés

2013. január elsejétől az ügyindítás és a kapcsolattartás módjától függetlenül a hatósági munka elektronikusan zajlik, melynek eredményeként kiadványaink, döntéseink is elektronikusak. Ha az ügyfél papír alapú kapcsolattartást igényel, akkor ő ennek csupán az elektronikusan hiteles dokumentumnak a papír alapú hiteles másolatát kapja.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerrel (ÉTDR) kapcsolatos további információk és a kérelem nyomtatványai (formanyomtatványok) az alábbi honlapon érhetők el: www.e-epites.hu/etdr


Egyszerű bejelentés

2017. január 01-től hatályos „a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről” szóló módosított 155/2016 (VI.13.) Kormány rendelet szabályozza a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület, a műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítését, valamint az ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés és támfalépítést.


Szakhatósági feladatok, jogszabályok

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. törvény (továbbiakban: építési törvény)2013. január 1-től hatályos módosítása szerint az építésügyi hatóság

a) építési engedélyezési,
b) összevont engedélyezési,
c) fennmaradási engedélyezési,
d) használatbavételi engedélyezési,
e) bontási engedélyezési,
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
g) jogutódlás tudomásulvételi,
h) használatbavétel tudomásulvételi,
i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
k) kötelezési,
l) végrehajtási,
m) szakhatósági, valamint
n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi
eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A jogszabályok hatályos változatát megtalálja a magyarorszag.hu kormányzati portálon.


Az építési törvényen kívül a következő jogszabályokat ajánljuk szíves figyelmükbe:

• az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;
• az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy – a korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezése következtében – igazgatási szolgáltatási díj köteles építési, bontási és használatbavételi bejelentési eljárásokat már nem folytatunk le. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások illetékkötelesek.

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek (312/2012. Korm.r. 1. melléklete)
Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek (312/2012. Korm.r. 2. melléklete)


Bontási engedély alapján végezhető

a) a műemléket érintő,
b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,
c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő
bontási tevékenység.

Bontás tudomásulvételéhez kötött minden olyan bontási tevékenység, amely nem tartozik a bontási engedély köteles és a 2. mellékletben felsorolt – bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételéhez nem kötött – bontási tevékenységek körébe.

Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész, ha

a) műemlék, vagy
b) annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni.

Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba – a használatbavételi engedélyhez kötött építmények kivételével – az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink és a tervezők figyelmét arra, hogy 2013. január 1-tőlaz építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeit a 312/2012. Kormányrendelet 8. melléklete részletezi.

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságokat a 312/2012. Kormányrendelet 6. sz. melléklete sorolja fel. Az egyes közreműködő szakhatóságok igazgatási díját – az előzetes szakhatósági nyilatkozatokat kivéve – az építésügyi eljárás során kell befizetni (csekk vagy átutalás formájában), a befizetést az elsőfokú eljárás megindításakor igazolni kell. Az elsőfokú építésügyi hatóság a szakhatóságot az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséig nem keresheti meg.

A szakhatósági dokumentációk tartalmi követelményeit a 312/2012. Kormányrendelet 5. melléklete részletezi.

 Az építésügyi hatósági eljárási illetékeket a mindenkori hatályos illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv.) szabályozza.