Előállított magánfőzött párlat utáni adó

Ügyintéző: Ökrösi Erika

Tel.: +36 26/300-407


 

Ügyleírás:

A magánfőző a lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Ennek a bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzését – ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel a magánfőző desztillálóberendezésének magánfőző általi birtoklásához és értékesítéséhez, ha a magánfőző a birtokba vételt és az értékesítést az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti. Magánfőző desztillálóberendezésének birtokolásához nincs szükség adóraktári vagy felhasználói engedélyre.

A magánfőzésre vonatkozó szabályokat a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény (továbbiakban: Jöt.) rendelkezései szerint a tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell igényelni az állami adó- és vámhatóságtól.

Párlat adójegy beszerzésére az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult.

A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket az állami adó- és vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.

A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus (http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok), illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).

Bejelentést benyújtó személye: magánfőző

Bejelentés formája és módja: az önkormányzat által erre a célra rendszeresített nyomtatványon papír alapon személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton levélben, vagy elektronikusan e-Papíron.

Illetékességi terület: Pilisszentlászló

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke: a benyújtott bejelentéssel kapcsolatos határozat, végzés nem készül. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.


Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény (Jöt.)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)