Méltányossági kérelmek

Ügyintéző: Lécz Tímea

Tel.: +36 26/300-407


Ügyleírás:

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) meghatározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében.

Az adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el, ha ezt törvény lehetővé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni, amennyiben az adózó bizonyítja, hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. Az adótartozás mérsékléséről és a fizetési könnyítésről valamint ezek törvényi feltételeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezik.

Az Art. méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) a jogszabályokban meghatározott fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem tudják teljesíteni.

Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton alapuló fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére (elengedésére), összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem.

Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet.

Az adatlapot teljes körűen kell kitölteni. Az adatlap nélkül, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott kérelmek, továbbá a hiányosan kitöltött adatlapok esetében hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor.

A fizetési kedvezményi kérelem irányulhat:

  • Fizetési könnyítésre részletfizetés vagy fizetési halasztás (Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már befizetett, beszedett helyi adókra.). Gazdálkodó szervezetek adótartozás esetén csak fizetési könnyítési kérelmet terjeszthetnek elő.
  • Adómérséklésre Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő tartozást mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A megélhetés súlyos veszélyeztetettségét az adózó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni, jövedelmi és szociális helyzetének együttes figyelembe vételével vizsgálja az adóhatóság.

Gazdálkodó szervezet esetén mérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Magánszemély és egyéni vállalkozó estén

  • Adózó és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását; (egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolására a NAV által kiállított jövedelemigazolást);
  • A lakásfenntartással kapcsolatos kiadások igazolására a szolgáltatótól kapott, elmúlt havi számlák másolatát;
  • Az egyéb kiadások igazolására bankszámlakivonatot, albérleti díj fizetését igazoló iratot, hitel-, kölcsönszerződést, a hitel, kölcsön fizetését igazoló fizetési bizonylatot, gyógyszer-számlát, tartós betegség esetén orvosi, ápolási költséget, stb. kell az adatlaphoz csatolni;
  • Minden más olyan igazolást, amelyet az Adózó a kérelmének elbírálásánál figyelembe kér venni.

Nem természetes személyek esetében az előző (kérelem benyújtása évét megelőző) évi mérleg és eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat, aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatok, főkönyvi kivonat, kérelem beadását megelőző napi banki igazolás a rendelkezésre álló pénzösszegről, valamint utolsó havi bankszámla kivonat csatolása szükséges.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron (https://epapir.gov.hu/), valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne >>

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki/amely az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.

Eljárás illetéke: A fizetési kedvezmény tárgyú beadványok (részletfizetés, fizetéshalasztás) és a méltányossági tárgyú beadványok 2021. január 1-jétől illetékmentesek.

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap

A határozat kézbesítése: Az adóhatóság a határozatot elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózónak az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti, illetve a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 Illetékességi terület: Pilisszentlászló

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Pilisszentlászlói Önkormányzat 11742087-15393733-03470000 számú “Államigazgatási illetek beszedési számla” javára kell megfizetni.

A fizetési kedvezményi kérelemmel kapcsolatos (elutasító, eljárás megszüntető) végzés elleni fellebbezés illetéke 3.000 Ft.

 

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)


Nyomtatványok:

Adatlap méltányossági kérelemhez – egyéni vállalkozóknak

Adatlap méltányossági kérelemhez – gazdálkodó szervezetnek

Adatlap méltányossági kérelemhez – magánszemélyeknek