Rendkívüli települési támogatás

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS – ESETI JELLEGGEL

Eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásra jogosult azon személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%–át.

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmező

a) váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved;

b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;

c) válsághelyzetben lévő várandós anya, aki a segélyt gyermekének megtartása érdekében igényli;

d) a segélyt iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz igényli;

e) létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelem–kiesésről, és azokat okiratokkal igazolnia kell.

A rendkívüli települési támogatás összege:

a) a támogatás megállapítható legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%–a,

b) egy kérelmező egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 90%–ára jogosult,

c) az a) és b) pontokban meghatározott korlátoktól rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület eltekinthet.

Nyomtatvány:

Kérelem – rendkívüli települési támogatás (eseti)

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS – TEMETÉSHEZ

A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.

Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében annak 400 %–át.

A támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, de legfeljebb 30.000 Ft.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány,
– az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonata,
– a temetés költségeit igazoló számla.

Nyomtatvány

Kérelem – rendkívüli települési támogatás (temetés)