Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, célja annak megállapítása, hogy a gyermek jogosult a törvényben meghatározott pénzbeli támogatások és egyéb kedvezmények igénybe vételére.

Jogosultsági feltételek

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át  (41.325 Ft),
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, VAGY felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (38.475 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,
mindkét esetben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alábbi értékeket:
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát ( 570.000 Ft), vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét ( 1.995.000 Ft)
azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra:
– a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
– a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
– a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

Mire jogosít?
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény többek között jogosít:
– a bölcsődés, az óvodás és az általános iskola 1-8 évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek ingyenes étkezésre
– fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fenti életkorú gyermekek számára ingyenes étkezésre
– a fenti életkor alá nem tartozó tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell megfizetni
– egyszeri támogatásra (akinek a rendszeres kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01. napján fennáll augusztus hónapban, akinek jogosultsága november 01. napján fennáll, november hónapban),
– hátrányos helyzetűnek minősítésre a felsőoktatási intézménybe történő felvétel során
– ingyenes tankönyvellátásra.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

Jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet


Nyomtatvány:

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény