Települési támogatások

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Jogosultság feltételei

A helyi rendelet előírásai alapján gyógyszertámogatásra jogosult,

– akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 450 %–át (128.250 Ft-ot), egyedül élő esetében 500 %–át ( 142.500 Ft-ot) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének 15 %–át (4.275 Ft) eléri vagy azt meghaladja.

A szociális vetítési alap összege: 28.500 Ft

A támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 Ft.

A támogatást a kérelem benyújtásának napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

Amennyiben a kérelmező az Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdése alapján közgyógyellátásra, valamint az önkormányzati rendelet szerint gyógyszer-támogatásra egyaránt jogosult támogatásra, abban az esetben a települési támogatásra való jogosultság nem állapítható meg. 

Az eljárás menete

A kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a háziorvos, valamint gyógyszertár igazolását a havi rendszeres gyógyszerköltségekről. A Hivatal ezen igazolás birtokában hoz határozatot a jogosultságról, a támogatás havi összegéről és küldi meg a jogosultnak.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

– aláírt kérelem nyomtatvány

– a háziorvos, valamint a gyógyszertár igazolása a havi rendszeres gyógyszerköltségről

– a kérelmező és a családban élők jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

 Nyomtatvány

Gyógyszertámogatás

Gyógyszerköltség igazolása

Munkáltatói igazolás

Vagyonnyilatkozat

ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS

18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható támogatás

Jogosultság feltételei

A helyi rendelet alapján települési támogatásra jogosult, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzi és megfelel a következő feltételeknek:

a) családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének  300%-át (85.500 Ft), egyedül élő kérelmező esetében 350 %-át (99.750 Ft) nem haladja meg,

b) a kérelmező és az ápolásra szoruló személy ténylegesen, életvitelszerűen Pilisszentlászló község közigazgatási határán belül érvényes lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel, mely állapotot a háziorvos igazol.

A támogatás mértéke havonta 23 600 Ft, melynek folyósítására való jogosultságot a Hivatal legalább évente egyszer felülvizsgálja.