Települési támogatások

1. GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Jogosultság feltételei

A helyi rendelet előírásai alapján gyógyszertámogatásra jogosult,

– akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 450 %–át (128.250 Ft-ot), egyedül élő esetében 500 %–át ( 142.500 Ft-ot) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének 15 %–át (4.275 Ft) eléri vagy azt meghaladja.

A szociális vetítési alap összege: 28.500 Ft

A támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 Ft.

A támogatást a kérelem benyújtásának napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

Amennyiben a kérelmező az Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdése alapján közgyógyellátásra, valamint az önkormányzati rendelet szerint gyógyszer-támogatásra egyaránt jogosult támogatásra, abban az esetben a települési támogatásra való jogosultság nem állapítható meg. 

Az eljárás menete

A kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a háziorvos, valamint gyógyszertár igazolását a havi rendszeres gyógyszerköltségekről. A Hivatal ezen igazolás birtokában hoz határozatot a jogosultságról, a támogatás havi összegéről és küldi meg a jogosultnak.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

– aláírt kérelem nyomtatvány

– a háziorvos, valamint a gyógyszertár igazolása a havi rendszeres gyógyszerköltségről

– a kérelmező és a családban élők jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

 Nyomtatvány

Gyógyszertámogatás

Gyógyszerköltség igazolása

Munkáltatói igazolás

Vagyonnyilatkozat

2. ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS

18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható támogatás

Jogosultság feltételei

A helyi rendelet alapján települési támogatásra jogosult, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzi és megfelel a következő feltételeknek:

a) családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének  450%-át (128.250 Ft-ot), egyedül élő kérelmező esetében 500 %-át (142.500 Ft-ot) nem haladja meg,

b) a kérelmező és az ápolásra szoruló személy ténylegesen, életvitelszerűen Pilisszentlászló község közigazgatási határán belül érvényes lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel, mely állapotot a háziorvos igazol.

A támogatás mértéke havonta 23 600 Ft, melynek folyósítására való jogosultságot a Hivatal legalább évente egyszer felülvizsgálja.