Tájékoztatás adóügyekben

Tisztelt pilisszentlászlói lakos, tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2005. (XII. 27.) számú rendeletének 2020. július 15-i módosításával az adó mértéke adótárgyanként (ingatlanonként) 2021. január 1. napjától évi 14.000 Ft-ról 22.000 Ft-ra módosul.

Felhívom figyelmét, hogy magánszemélyek kommunális adója (a továbbiakban: adó) köteles az önkormányzat illetékességi területén:

  1. a) lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész;
  2. b) beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek);
  3. c) nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlet joga.

 

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, vagy telek tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. Amennyiben az építményt vagy telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni étékű jog terheli (pl. haszonélvezeti jog), akkor az adó alanya a vagyoni értékű jog gyakorlója. (A tulajdonos és a vagyonélvező a továbbiakban együtt: tulajdonosok.)

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Megállapodás hiányában a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Az adókötelezettség keletkezéséről/változásáról/megszűnéséről adatbejelenést kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: adóhatóság) annak bekövetkezését követő 15 napon belül.

Adókötelezettség keletkezése esetén az adatbejelentés benyújtásának határideje az ingatlan tulajdonba kerülést követő naptári év január 15.

Benyújtás formája és módja: Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon (postán vagy ügyfélszolgálati időben), ePapíron, illetve elektronikus formában az E-önkormányzat portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/)

Mentes az adó alól a hatályos helyi építési szabályzatban kötelező szabályozási elemmel – szabályozási vonallal – érintett közlekedési terület létrehozása érdekében telekalakítással kialakított, a közforgalom számára megnyitott, továbbá a közforgalom elől elzárt magánút, továbbá az úsztatóteleknek minősülő földterület.

Az adóhatóság az adót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Felhívom figyelmét, hogy az adóalanyisággal összefüggő kötelezettségek körébe beletartozik az is, hogy az adózó a rá vonatkozó adójogszabályokat megismerje, adókötelezettségével kapcsolatban tájékozódjon. A jogszabályok a hatálybalépésüket követően – minden további tájékoztatás nélkül – kötelezőek a címzettekre nézve, ezért az adózónak önkéntes jogkövetése keretében az összes vonatkozó jogszabályt meg kell ismernie és meg kell tartania.

Mindemellett felhívom figyelmét, hogy az adóhatóság az adókötelezettséget előíró törvényben, illetve más jogszabályban megállapított kötelezettségének megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettségeket betartó (azaz adatbejelentését benyújtó) vagy „legalább” az első felhívást követően teljesítő adózót nem éri mulasztási bírság kivetése miatt anyagi hátrány, ám aki a felhívást/felhívásokat követően sem teljesíti a jogszabályban előírt adatbejelentési kötelezettségét, jelentős fizetési többlettel számolhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az önkormányzati adóhatóság adómegállapításhoz való joga a tárgyévet megelőző 5 évre terjed ki.

Összefoglalóan:

  1. Amennyiben Pilisszentlászló község illetékességi területén vásárol/szerez ingatlant, akkor az adatbejelentését legkésőbb a tulajdonba kerülést követő naptári év 15. napjáig teljesítenie kell (ide tartozik: adás-vétel, haszonélvezeti jog és egyéb vagyoni értékű jog bejegyzés stb.).
  2. Amennyiben eladta/elajándékozta az ingatlan, amely után jelenleg adózik, akkor az adókötelezettség megszűnéséről kérjük nyújtson be adatbejelentést.
  3. Ha rendelkezik olyan ingatlannal, amellyel összefüggő adatbejelentését nem nyújtotta még be, mihamarabb pótolja.
  4. Amennyiben az adófizetésre kötelezett tulajdonos elhalálozott és ismert az örökös(ök) személye, akkor az örökös(ök)nek adatbejelentést kell benyújtani. Figyelembe véve, hogy az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg (azaz az adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja az örökhagyó halála), így öröklés esetén az adókötelezettség az örökhagyó halálát követő év első napján keletkezik, azonban meg kell várni az öröklés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.
  5. Ha változás következett be a már előírt adókötelezettség tekintetében, azt kérjük jelentse be (ide érve a telekátalakítás következtében bekövetkező változások pl. ingatlan megszűnés/keletkezés, összevonás, felosztás stb.)
  6. Ha személyes adataiban következett be változás (pl. lakhely/levelezési cím változás, névváltozás), vagy az ingatlan címe változott meg szintén kérjük bejelenteni.
  7. Felhívjuk figyelmét, hogy az adókötelezettség minden tulajdonában lévő ingatlanra kiterjed, az adómérték adótárgyanként értendő. Ha rendelkezik olyan építménnyel, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint egy, azonban ténylegesen több ingatlanra épült, akkor nem csak azon helyrajzi számú ingatlan után adókötelezett, amelyen az ingatlan-nyilvántartási adatok (tulajdoni lapján) alapján az építmény feltüntetésre került, hanem a többi ingatlannal összefüggésben is adókötelezettsége áll fent, mindaddig, amíg a telekrendezés nem történik meg.

A szükséges nyomtatványok elérhetők az Adóiroda ügyfélszolgálatán, a www.pilisszentlaszlo.hu oldalon, illetve Pilisszentlászlói Községházán.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság előtti eljárásra az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja jogosult.

Tájékoztatjuk, hogy az adóhatóság 2020. október hónap folyamán minden kedden 13-17 óra között lehetőséget biztosít a pilisszentlászlói lakosoknak, hogy helyben, Pilisszentlászló Község Önkormányzatának épületében intézhessék adóügyeiket.

Szentendre, 2020.09.22.

 

Adóiroda