Elsőfokú vízkorlátozás Pilisszentlászlón

H A T Á R O Z A T

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) továbbiakban: DMRV Zrt.) kezdeményezésére a rendkívüli magas hőmérsékletű, több hete tartó csapadékmentes időjárási körülményekre és a Duna vízállásának drasztikus csökkenésére tekintettel, a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében

2022. július 20. napjától visszavonásig

I. fokú vízkorlátozást rendelek el.

 

Az I. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt Pilisszentlászló közigazgatási területén a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználás megvalósítására

t i l o s:

  • közterületek, házi kertek tömlős locsolása 6:00 és 23:00 óra között,
  • a gépjárművek tömlős mosása,
  • járdák, utak mosása,
  • az automata öntöző berendezések működtetése
  • úszómedencék töltése

 

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Pilisszentlászló Község Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) a határozat megváltoztatását.  A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet természetes személy papír alapon vagy elektronikus úton Pilisszentlászló Község Önkormányzatnak címezve (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) kell benyújtani.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Pilisszentlászló Község Önkormányzatához.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

INDOKOLÁS

A DMRV Zrt. 2022. július 19-én kelt levelében kezdeményezte Pilisszentlászló közigazgatási területén az I. fokú vízkorlátozás elrendelését.

Az I. fokú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy az elmúlt hét rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli napok miatt fokozódott a vízfogyasztók vízfelhasználása, mely a közüzemi hálózatban nyomáscsökkenést, vízhiányt idézhet elő.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 83. § (1) és (2) bekezdései szerint „(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DMRV Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedem a vízkorlátozás megszüntetés iránt.

Határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83.§-án alapul.

A közigazgatási per lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114.§-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39.§, 50.§ és 77.§-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A § (1) bekezdése 62. § (1) bek. h) pontja alapján, a kereset benyújtásának módjáról a Kp. 28-29. §-a alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9.§ és 15.§-a valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 83.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Pilisszentlászló, 2022. július 20.

Tóth Attila

polgármester