Automatikus részletfizetési kérelem

Automatikus részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos eljárás

(természetes személyek részére)

Ügyintéző: Lécz Tímea

Tel.: +36 26/300-407


Ügyleírás:

A fizetési könnyítésről, valamint ezek törvényi feltételeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezik.

Az Art. 199. § (1) bekezdése alapján a természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

Adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki a fenti feltételeknek megfelel annak elegendő benyújtani egy automatikus részletfizetési kérelmet és az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Art. 199. § (3) bekezdése szerint, ha az adózó az engedélyezett automatikus részletfizetés során az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Benyújtó személye

A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó, illetve az Art. 59. § (1) bekezdése szerint az adó megfizetésére kötelezett személy. Azon adózók, akik nem személyesen járnak el, illetve személyesen el sem járhatnak (például a kiskorúak), az Air. 17. § (1)-(2) bekezdése szerinti képviselő útján képviseltethetik magukat. Meghatalmazott eljárása során eredeti meghatalmazás csatolása szükséges.

Benyújtás formája és módja:

Az ügy kérelemre indul.

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (https://ohp-20.asp.lgov.hu/), e-Papíron (https://epapir.gov.hu/), valamint levélben postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), illetve személyesen az adóiroda ügyfélszolgálatán.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki/amely az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés >>

Kérelem elutasítása

Az adóhatóság a kérelem elbírálásakor vizsgálja az automatikus részletfizetés engedélyezés fentiekben részletezett feltételeinek fennállását. Amennyiben a kérelmező a fenti feltételek bármelyikének nem felel meg, a kérelem elutasításra kerül. A kérelem elutasítása esetén Adózónak lehetősége van „hagyományos” fizetési könnyítési eljárás keretében kérelem előterjesztésére, melyet az Art. 198. § (1)-(7) bekezdése szerint kell elbírálni.

Eljárás illetéke: Az automatikus részletfizetési kérelem benyújtása az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési határidő:  Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Az automatikus részletfizetési kérelemmel kapcsolatos döntés kézbesítése:

A kérelemről az adóhatóság határozatban dönt. A határozat az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére, elektronikus kapcsolattartásra kötelezett részére az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kerül kézbesítésre.

Illetékességi terület: Szentendre, Pilisszentlászló

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha az adóhatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad.

A kérelemnek részben helyt adó, vagy azt elutasító döntés ellen a fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Pilisszentlászlói Önkormányzat 11742087-15393733-03470000 számú “Államigazgatási illetek beszedési számla” javára kell megfizetni.

 

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2005. (XII.27.) számú rendelete

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)


Nyomtatványok:

Automatikus részletfizetési kérelem