Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda

várja azon szülők jelentkezését,

akik a 2024/2025. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a Képviselő-testület döntése alapján a 2024/25. nevelési évben a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodában 2 csoportot indít, melyből 1 csoportban az intézmény alapító okirata értelmében szlovák nemzetiségi nevelés történik.

Óvodai nyílt napok: 2024. április 29-30., 900-1200 óráig

Óvodai beiratkozás időpontja: 2024. május 6-7-8., 900-1600 óráig

            A nyílt napok és a beiratkozás helyszíne: 2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2.

Az óvoda felvételi körzete Pilisszentlászló község közigazgatási területe. Az intézmény a pilisszentlászlói óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvoda felvételi körzetén kívül él.

Az óvoda biztosítani tudja az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, ide nem értve a mozgássérült gyermekek ellátását.

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek és a szülők nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt és a gyermek TAJ kártyáját. Továbbá kérjük – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által készített, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentumot bemutatni.

Felhívjuk a 2021. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2024. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 24.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodai jelentkezési lap

Pilisszentlászló, 2024. február 29.

Tóth Attila

polgármester