Óvodavezetői pályázati felhívás

Pilisszentlászló Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, legkésőbb 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okiratában, Pedagógiai Programjában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény foglalkoztatottjai felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

                       

 • Pályázati feltételek:
  • Főiskola, óvodapedagógusi,
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás feltételeinek megfelelés,
  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja ennek 2 éven belüli megszerzését (ebben az esetben a vezetői megbízás határozott időre, 2 évre szól),
  • legalább 4 év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  • a Kjt. 41. (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben.
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői tapasztalat
 • szlovák nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó átfogó vezetési program,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 20. § (2c) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárással kapcsolatban kezelhetik, a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá,
 • nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Attila nyújt, a 06/26-785-261 vagy a 06/20-369-4594 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus (intézményvezetői megbízással).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően helye nincs, kivéve a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítvány hivatalos iratként való csatolását.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – 67. § (8) bekezdése értelmében az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A pályázatokat a Kjt.-ben foglaltak alapján összehívott bizottság véleményezi.

A pályázatokról Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 2022. májusi képviselő-testületi ülésen. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

pilisszentlaszlo.hu – 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://pilisszentlaszlo.hu/pilisszentlaszloi-vadvirag-ovoda/ honlapon szerezhet.