Szociális tűzifa iránti kérelem

Tisztelt pilisszentlászlói lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  A döntés értelmében az önkormányzat  782.320 forint vissza nem térítendő egyszeri támogatást kapott, melyet 44 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel. Ennek keretében lehetősége van a szociálisan rászoruló családoknak tűzifa igénylésre kérelem formájában.

A 11/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelet értelmében az önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására jogosult, vagy

b) a Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy

c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy

d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

g) 70 éven felüli nyugdíjas, vagy

h) a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény családgondozójának javaslata szerint kihűlés vagy fagyhalál veszélye miatt szükséges.

A kérelmeket 2018. november 30. napjáig lehet benyújtani a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban vagy a Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. címen. 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az egy háztartásban élő személyek közül csak egy személy kaphat támogatást, melynek mértéke legfeljebb 1 köbméter, függetlenül a lakásban élők számától.

A kérelmek elbírálásáról Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülésén, de legkésőbb 2018. december 15. napjáig dönt.

A tűzifa házhozszállításáról 2019. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

Kérelem nyomtatvány átvehető a Községházán ügyfélfogadási időben, vagy letölthető innen

Pilisszentlászló Község Önkormányzata