Változások a helyi iparűzési adóbevallások benyújtásában

Tisztelt Adózó!

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosulása alapján az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat (ÁNYK).

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adót továbbra is az önkormányzat számlájára kell befizetni.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) a helyi iparűzési adóbevallá 2021. januárjától nem lesz benyújthatók.

Abban nem történt változás, hogy az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó állami adóhatóság előtti képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklet 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz – az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően – érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette. Az adatszolgáltatásban szereplő adózó a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Az adózónak a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről (pl.: a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára), valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

Ugyanígy, ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap lehet megtenni.

Köszönjük, hogy adófizetéseikkel hozzájárulnak településünk fejlődéséhez!