Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda

 várja azon szülők jelentkezését, akik a 2021/2022. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.

Óvodai nyílt napok:                 2021. április 27-28., 900-1200 óráig

Az óvodai beiratkozás időpontja:  2021. május 3-5., 800-1600 óráig,

Az óvodai beiratkozás helyszíne:       2009 Pilisszentlászló, Béke u. 2.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti időpontokban a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, úgy az óvodai nyílt napok elmaradnak, továbbá a személyes beiratkozás helyett elektronikus és telefonos beiratkozásra lesz csak lehetőség az alábbi elérhetőségeken és a következő módon:

e-mail cím: ovoda@pilisszentlaszlo.hu

telefonszám: 26/538-018; 06-20-447-4313

 

A jelentkezési lap letölthető innen, melyet

 • kérjük, szíveskedjenek kitöltve magukkal vinni az óvodai beiratkozáskor, avagy
 • a veszélyhelyzet fennállása esetén a jelentkezési lapot aláírva és szkennelve vagy fényképként elektronikusan megküldeni szíveskedjenek a fenti e-mail címre.

 

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek és a szülők nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a gyermek TAJ kártyáját. Továbbá – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által készített, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentumot kérjük bemutatni, avagy a veszélyhelyzet fennállása esetén azokat e-mailben a jelentkezési laphoz mellékelni szíveskedjenek.

Telefonon történő beiratkozás esetén a következő adatok megadása szükséges:

 • gyermek neve,
 • gyermek születési helye és dátuma,
 • gyermek TAJ száma,
 • gyermek állandó lakcíme, tartózkodási helye,
 • gyermek anyjának neve, lakcíme, tartózkodási helye,
 • gyermek apjának(gondviselő) neve,
 • amennyiben sajátos nevelési igényű a gyermek, úgy azt közölni szükséges,
 • telefonáló szülő neve,
 • szülők telefonszáma és – amennyiben van – e-mail címe,
 • kötelező felvételt biztosító óvoda megnevezése, amennyiben a gyermek és édesanyja állandó/tartózkodási címe nem Pilisszentlászlón található.

Az óvoda felvételi körzete Pilisszentlászló község közigazgatási területe. Az intézmény a pilisszentlászlói óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvoda felvételi körzetén kívül él.

Felhívjuk a 2018. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2021. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 25.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szentendre, 2021. március 22.

Tóth Attila

polgármester