Magánszemélyek kommunális adója

Adóiroda

Ügyintéző: Árki-Kovács Ágnes

Telefonszám: 26/300-407


Ügyleírás:

Magánszemély kommunális adóját kell fizetni, amennyiben magánszemélyként Pilisszentlászló illetékességi területén

  • lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, vagyoni értékű jog gyakorlója,
  • beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonosa, vagyoni értékű jog gyakorlója vagy
  • nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.

 

Telektulajdon esetén az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja, lakásbérleti jog esetén a lakás bérlője.

 

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Megállapodás hiányában a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Lakásbérleti jog esetén amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

 

Adatbejelenést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell tenni. Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évente 14.000 Ft, melyet két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni.

Adatbejelentés benyújtása

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben postai úton, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

 

Az adatbejelentést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell tenni. (Ingatlan tulajdonba/haszonélvezetbe kerülés esetén az adatbejelentés benyújtásának határideje a tulajdonba/haszonélvezetbe kerülést követő év január 15. napja.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetése, adás-vételi szerződés, tájékoztatás önkormányzati adóhatóság részére történő megküldése stb. nem elegendő és nem helyettesíti az önkormányzati adóhatóság felé szükséges adatbejelentést! Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (https://ohp-20.asp.lgov.hu/), e-Papíron (https://epapir.gov.hu/), valamint levélben postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), illetve személyesen az adóiroda ügyfélszolgálatán.

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne >> 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki/amely az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni (további információk:

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

 

Az eljárás díja: Magánszemély kommunális adója adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

Az adatbejelentéssel kapcsolatos határozat kézbesítése: Az adóhatóság a határozatot hivatalos iratként postai úton az adózó, vagy képviselője, meghatalmazottja adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére, vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Illetékességi terület: Pilisszentlászló

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Pilisszentlászlói Önkormányzat 11742087-15393733-03470000 számú “Államigazgatási illetek beszedési számla” javára kell megfizetni.

 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2005. (XII.27.) számú rendelete

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. trvény (Eüsztv.)

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

 

Nyomtatványok:

adatbejelentés

megállapodás